1) Desfășurarea de activități umanitare și de întrajutorare care să îmbunătățească condițiile de trai ale categoriilor de persoane defavorizate sau nevoiașe, indiferent de vârstă, aflate sau nu în îngrijirea instituțiilor de ocrotire socială;

2) Identificarea și ajutorarea persoanelor defavorizate și totodatăa persoanelor inadaptabile social, pentru a le oferii sprijin, consultanță și asistență ;

3) Salvarea persoanelor aflate în situație socială critic prin proceduri de urgență medicală și socială;

4) Asistarea și consilierea persoanelor, pentru redobândirea autonomiei și a capacităților de autodeterminare;

5) Crearea unui cadru educațional prin activități culturale și sportive, organizarea de simpozioane, conferințe, evenimente, întîlniri și dezbateri în scopul promovării și susținerii activităților culturale și sportiv ;

Promovarea cunoașterii ca mijloc de dobândire a libertății individului, condiție de asumare a responsabilității sociale;

6) Promovarea valorilor de libertate, creativitate, onoare, responsabilitate, respect față de semeni și față de lege etc;

7) Identificarea, promovarea și recunoașterea valorilor românești;

8) Promovarea spiritului de inițiativă, de creativitate, de competiție, de echipă, de colegialitate, de onoare etc. prin educație și autoeducație permanentă, prin implicarea activă și asumarea responsabilității personale în viața comunitară democratică;

9) Apărarea drepturilor și libertăților cetățenești;

10) Înființarea unor centre de consultanță și informare a cetățeanului;

11) Alte activitati profesionale, științifice si tehnice;

12) Activitati de traducere scrisa si orala;

13) Activitati ale agențiilor de plasare a forței de munca și de furminzare a forței de munca;

13) Activitati ale agențiilor turistice;

14) Activități de furnizare de programe de instruire, formare, tutoriat, în funcție de cerințele de dezvoltare ale benficiarilor și/sau ale instituțiilor/organizațiilor beneficiare;

15) Realizarea de obiective și activități legate de promovarea parteneriatelor, crearea de rețele regionale;

16) Promovarea cooperării și menținerea contactelor cu alte instituții naționale și internaționale , pentru realizarea misiunii și scopului Asociației;

17) Atragerea, gestionarea și utilizarea, în condițiile legii, de surse finaciare sub formă de donații, contribuții și subvenții și a altor categorii primite de la persone fizice și juridice, din țară și din străinătate, în vederea îndeplinirii obiectului de activitate al Asociației;

18) Inițierea, dezvoltarea și susținerea de programe de formare profesională, specializare, schimburi de experiență, transfer de expertiză, asistență și consultanță destinate resurselor umane proprii Asociației, în vederea înbunătățirii capcității profesionale a acesteia de afurniza servicii și programe benficiarilor;

19) Dezvoltarea și susținerea de programe în domeniul protecției sociale în funcție de cerințele sociale identificate în cadrul comunității locale;

20) Elaboarearea de măsuri active și programe socio-profesionale destinate pieței muncii, în special categoriile de persoane dezavantajate social: femei, tineri, romi, persoane fără loc de muncă, populație din mediul rural;

21) Dezvoltarea de pachete de instruire profesională destinate personaelor fără loc de muncă și personaelor dezavantajate;

22) Dezvoltarea și implementarea de măsuri active și servicii de preconcediere destinate intreprinderilor aflate în restructurare industrială și personaelor aflate în situația de a-și pierde locul de muncă;

23) Realizarea de cursuri de perfecționare, calificare și recalificare a forței de muncă în scopul de a face mai adaptabilă cerințelor pieței muncii;

24) Realizarea de acțiuni de sprijin și asistență în vederea includerii sociale a grupurilor defavorizate;

 • Acționarea pentru a beneficia de toate facilitățile oferite de lege, organizațiilor nonguvernamentale;
 • Autorizarea tuturor activitatilor in condițiile legii;
 • Acordarea de burse de studiu si alte suventii;
 • Desfasurarea de activitati educative, de management si de consultanta in afaceri;
 • Organizarea de concursuri cu diverse tematici și acordarea de premii și recompense financiare;
 • Organizarea unor activitati ecologice, culturale, sociale si turistico – sportive in scopul unei educații civice sanatoase;
 • Schimbul de informații si experiența prin vizite reciproce de documentare in statele membre ale Uniunii Europene si in celelalte state;
 • Realizarea unor misiuni de studiu in statele membre ale Uniunii Europene si in celelalte state;
 • Realizarea de campanii de informare specializate;
 • Organizarea de manifestări culturale cu ocazia unor evenimente;
 • Accesarea de fonduri, naționale și europene, pentru combaterea discriminării și cultivarea spiritului toleranței și a bunei conviețuiri.